Procedura de solutionare a petitiilor

Gestionare Petiţii C.A.R.E. ROMANIA S.A.

Calitatea serviciilor pe care dorim să o oferim asiguraților noștri este foarte importantă pentru imaginea companiei noastre și reprezintă una dintre principalele componente ale dezvoltării companiei.
Petiția primită de societate va fi inregistrată, analizată si soluționată dacă este transmisă în scris și conține următoarele elemente obligatorii:
– Numele petentului/ denumirea societății care transmite petiția;
– Adresa de corespondență a petentului;
– Suficiente informații pentru verificarea aspectelor sesizate;
– Semnătura petentului;
Observații: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
Petițiile pot fi transmise utilizând următoarele canale de comunicare:
– Depunere personal (împuternicit) la sediul companiei din Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1;
– Prin e-mail la adresa office@eximasig.ro;
– On-line pe adresa: eximasig.ro la secțiunea Contact;
– Pe fax la numarul 021/211 06 57;
– Posta sau curier la sediul companiei;
Pentru comunicarea informaţiilor, reprezentanţii petenţilor prezintă copia actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, şi actul de reprezentare acordat, în original, în formă certificată ori legalizată, sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel încât să poată fi verificată identitatea părţilor, precum şi calitatea persoanelor semnatare ale actului juridic.

Gestionare petitii:

Odată cu înregistrarea în Registrul de intrări-ieșiri documente, Serviciul Administrativ și Secretariat va comunica petentului confirmarea primirii petiției și numărul de înregistrare a acesteia, pentru a avea dovada depunerii.

Aspectele sesizate de petenți sunt analizate, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile fiecărui caz, de catre Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor care este format din personal de specialitate si cu experienta in domeniul asigurarilor.
Petițiile sunt inregistrate in Registrul unic de petiții indiferent de modalitatea de primire a acestora iar C.A.R.E. Romania S.A. va transmite un răspuns oficial la adresa indicată de petent în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii primirii acesteia.
In vederea rezolvării corespunzatoare și in termenul legal a petitiilor primite prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru fiecare solicitare primită de la autoritate în termen de maximum 10 zile calendaristice, sau în termenul precizat in mod expres în aceasta. În acest sens, se va transmite o notă de fundamentare intocmită de Colectivul de analiză și soluționare a petițiilor, insoțită de documentele suport, conform legislației, în care soluția adoptată va fi justificată temeinic, cu respectarea si precizarea, dispozitiilor legale/contractuale în vigoare avute in vedere la adoptarea deciziei comunicate;
În vederea rezolvării pe cale amiabilă a disputelor dintre companie si petenți, se vor utiliza metodele alternative de soluționare a litigiilor prevazute de dispozitiile legale în vigoare, respectiv medierea.
Pentru soluţionarea unui litigiu cu un Asigurător prin aplicarea procedurii SAL, reclamantul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi să se adreseze SAL-Fin în scris, direct la sediul SAL-Fin, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare, respectiv pe adresa de email office@salfin.ro.
Petenții pot accesa și rubrica aferentă petițiilor, disponibilă pe site-ul A.S.F https://asfromania.ro/consumatori/petitii, adresa de e-mail ASF: office@asfromania.ro.
Raportări:
C.A.R.E. România S.A. prin Coordonatorul Colectivului de analiză și soluționare a petițiilor se va asigura de transmiterea trimestrială în termen către A.S.F. a următoarelor raportări:
– “Situaţia petiţiilor”, care conţine cronologic petiţiile înregistrate în perioada de raportare în registrul unic de petiţii;
– “Informaţii privind principalele probleme identificate în activitatea de soluţionare şi gestionare a petiţiilor”;
– “Numărul daunelor avizate”, care conţine toate dosarele de daună avizate în perioada de raportare, structurate pe clasele de asigurare pe care societatea este autorizată să le practice.

Pentru asigurarea transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, C.A.R.E. România S.A. prezintă si actualizeaza lunar, pe site-ul propriu, informațiile privind petițiile și solicitările de soluționare alternativa a litigiilor, conform cerintelor legale.