Constatarea daunelor

Documente necesare in caz de dauna:

  • DAUNE LOCUINTE / BUNURI PERSOANE FIZICE/JURIDICE:

– Copie act proprietate / extras din cartea funciara actualizat;
– Copie act de identitate asigurat/pagubit;
– Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice;
– Imputernicire din partea societatii si copia cartii de identitate a imputernicitului (daca asiguratul este persoana juridica);
– Deviz de reparatie/oferte/facturi/bonuri/chitante, din care sa rezulte costurile reparatiilor necesare sau preturile bunurilor afectate;
– Dovada producerii evenimentului asigurat, care, în functie de tipul evenimentului produs, poate fi:

* pentru pagube produse de Apa de conducta, in cazul locuintelor situate la bloc – adeverinta de la Asociatia de Proprietari, iar in cazul in care nu exista Asociatie, se vor solicita declaratiile vecinilor de apartament care au cunostinta de producerea evenimentului;
* in caz de incendiu/explozie– proces verbal intocmit de pompieri si/sau politie;
* in caz de fenomene atmosferice– adresa de la autoritatile competente pentru confirmarea evenimentului;
* in caz de furt/vandalism – dovada de la politie privind producerea evenimentului, a modului de operare, lista bunurilor furate/deteriorate/distruse, valoarea reclamata a prejudiciului, cine sunt autorii sau stadiul cercetarilor privind indentificarea autorilor;
* in caz de “bani valori” – copie CI angajati, copie contract de munca angajati, copie cazier angajat, declaratie angajat, declaratie detaliata din partea companiei privind evenimentul (detalii legate de angajati, mod de supraveghere, verificare etc.), PV întocmit la data depistarii evenimentului, documente din care sa reiasa frauda si data producerii evenimentului, decizia oficiala a companiei privind masurile luate impotriva angajatului, PV intocmit de comisia antifrauda;
* in caz de “fenomene electrice” – nota tehnica de la un service/societate autorizata din care sa rezulte cauza defectarii aparatului, partile componente afectate, costurile de reparatie pentru fiecare reper afectat si solutia recomandata si confirmarea de la Enel/Electrica de avarie pe reteaua de tensiune, dupa caz;
* in cazul pagubelor la “centrale termice” – autorizatie de instalare, dovada punerii in functiune, dovada efectuarii reviziilor periodice, nota tehnica privind cauza defectarii, parti afectate, costuri de reparatie si solutia recomandata;
* in caz de dauna la “bunuri/continut” – factura initiala de achizitie, fisa contabila a bunurilor (dupa caz);
* in caz de avarie la “stoc de marfa” – evidente contabile, fisa contabila a bunurilor, factura de achizitie, valoarea contabila a stocului la sfarsitul lunii precedente daunei, registrul de intrari-iesiri la inceputul lunii cu dauna pana la momentul producerii evenimentului si alte documente contabile, dupa caz;
* in caz de dauna la “utilaje neinmatriculate” – copie acte de proprietate utilaj, copie permis/atestat sofer/manipulant, PV politie / de constatare, factura initiala de achizitie, PV pompieri / Act polițe pentru incendiu/furt/vandalism.
* in caz de dauna la “răspundere civila legala”: copie act proprietate / extras din cartea funciara actualizat; copie act de identitate păgubit; copie certificat înmatriculare la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice; imputernicire din partea societatii si copia cartii de identitate a imputernicitului (daca pagubitul este persoana juridica); deviz de reparatie/oferte/facturi/bonuri/chitante, din care sa rezulte costurile reparatiilor necesare sau preturile bunurilor afectate; dovada producerii evenimentului asigurat, specifica in functie de tipul evenimentului produs.

  • DAUNE RASPUNDERE CIVILA:

– solicitarea de despagubire inaintata de păgubit;
– documente care sa ateste proprietatea bunurilor in caz de daune materiale;
– documente ale autoritatilor / documente medicale care sa ateste evenimentul in caz de deces sau vatamare corporala;
– declaratii martori si/sau angajati;
– documente intocmite de organele abilitate in constatarea si cercetarea evenimentelor avizate (Politie, Parchet, ISU, ANM, Asociatia de proprietari, Administratia imobilului etc.) de la caz la caz;
– imputernicire (persoane juridice) + copie carte de identitate imputernicit
– certificat de Inregistrare la Registrul Comertului (pentru pers. juridice);
– dovada producerii evenimentului (fotografii, adeverinta, documente emise de catre autoritatile competente: Poliție, Pompieri etc.).

* Raspundere civila angajator fata de angajat:

– Copie contract de munca angajat;
– Declaratie angajat + angajator;
– Pontajul din data producerii evenimentului;
– Documente din care să reiasa riscul produs (documente medicale, autoritati, documente contabile, audit etc.);
– Documente justificative, dupa caz (atestate angajat, autorizatii de functionare echipamente, avize, autorizatii privind securitatea si sanatatea in munca etc.).

* Raspundere chirias fata de proprietar:

– Contract inchiriere intre Proprietar si Chirias declarat la Circa Financiara;
– Declaratii chirias / proprietar;
– Documente din care să reiasa producerea evenimentului asigurat (documente autoritati, note tehnice, declaratii, documente medicale etc.).

* Raspundere poluare accidentala:

Proces Verbal incinta/ PV pompieri/ adresa politie, documente oficiale care sa ateste producerea evenimentului, dupa caz;
– Autorizatii functionare pentru activitatea lucrativa pentru care a fost preluat in asigurare;
– Documente mediu, autoritati care sa ateste poluarea;
– Dovada ca detine recipiente diferite de separare a deseurilor menajere.

* Raspundere producator:

– Contract client producator – prestator;
– Comanda produs/servicii;
– Prezentare inițială produs versus produs finit;
– Documente care sa ateste prejudiciul creat.

* Raspundere constructii montaj:

–  Contract prestator – beneficiar;
–  Autorizatii;
–  Memoriu tehnic;
–  Schita / plan proiect;
–  Protocol SSM;
–  Grafic santier;
– Documente din care sa reiasa faptul că au respectat protocolul/normele legislative (liste contracte furnizori, PV predare-primire, certificate calitate si garantie, PV punere in functiune, declaratie de conformitate, deviz interventie, contract executie/mentenanta, facturi etc.);
– Fisa de constatare si interventie.

  • DAUNE ACCIDENTE PERSOANE

– Actul de identitate al solicitantului avand calitatea de Beneficiar;
– Declaratie Asigurat/Beneficiar;
– Documente întocmite de organele abilitate in constatarea si cercetarea evenimentelor avizate (Politie, Parchet, ISU etc.) de la caz la caz;
–  Documente suplimentare necesare in functie de tipul evenimentului.

* In cazul politelor de grup:

Se va solicita o adresa din partea firmei din care sa rezulte: data angajării, dovada calității de angajat la data producerii evenimentului, încadrarea in funcție a persoanei vătămate, apartenenta la grupul asigurat.

* In caz de Invaliditate Totala sau Parțială / Spitalizare/ Arsuri/ Cheltuieli medicale:

– Documente medicale din care să reiasă gradul de invaliditate permanenta;
– Documente medicale referitoare la tratamentele urmate;
– Documente medicale care certifica perioada de spitalizare / tratament ambulatoriu;
–  In cazul spitalizarii Asiguratul trebuie sa faca dovada diagnosticului care a dus la internare, documente din care sa reiasa perioada de spitalizare, tratamentul prescris si efectuat, biletul de externare si diagnosticul stabilit la externare;
– Certificate de concedii medicale;
– Scrisori medicale din care sa rezulte diagnosticul;
– Retete, chitante fiscale, note de plata, toate în original, privind cheltuielile efectuate, din care sa rezulte ca acestea s-au datorat in exclusivitate de producerea evenimentului avizat.

* In caz de de Deces:

–  Copie certificat de deces;
–  Copie act constatator al decesului;
–  Certificat de moștenitor sau certificat de calitate moștenitor.

* In caz de de Deces din accident rutier:

– Procesul verbal de constatare la fata locului, intocmit de Politie din care sa rezulte cu certitudine cel putin: data evenimentului, cauza si imprejurarile producerii evenimentului, vinovăția in producerea evenimentului, pagube înregistrate, persoanele vătămate si/sau decedate, alcoolemia Asiguratului, dupa caz.

* In caz de de Deces din accident de munca:

–  Procesul verbal eliberat in urma producerii accidentului de munca;
–  Buletin toxicologic (alcoolemia) Asiguratului.

  • DAUNE GARANTII CONTRACTUALE

– Copie polita de asigurare, cerere chestionar, acte aditonale, anexe si conditiile de asigurare;
– Avizarea de dauna, inclusiv documentele care au insotit aceasta solicitare;
–  Contract de lucrari si actele aditionale;
–  Proiect tehnic aprobat conform contract;
–  Centralizator cu gradul de executie al contractului de baza;
– Memoriu tehnic lucrari;
– Procese verbale intermediare la finalizarea lucrarilor;
– Procese verbale finale la terminarea lucrarilor;
– Note de receptie;
– Certificate de calitate/conformitate, finalizare;
– Reclamatii prin care se notifica culpa si se solicita remedierea situatiei/plata despagubirilor;
– Caiet de sarcini – daca este cazul;
– Facturi.

  • DAUNE CREDITE COMERCIALE

– Imputernicire de colectare/recuperare;
– Contract de vanzare cumparare/comanda;
– Facturi;
– Documente de transport;
– Corespondenta purtata cu Cumparatorul privind cauzele neplatii, inclusiv copii dupa documentele care atesta existenta unei dispute privind sumele neincasate;
– Intelegerea cu Cumparatorul privind pastrarea dreptului de proprietate asupra marfurilor, daca este cazul;
– Situatia contabila a livrarilor si incasarilor aferente acestui Cumparator, pe un an anterior emiterii politei de asigurare;
– Alte documente, inclusiv garantiile primite.

Lista documentelor nu este limitativa si se pot solicita si alte documente in funcție de clauza pentru care a fost avizat evenimentul.